Vedtekter


Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN OPPSAL SAMFUNNSHUS

1.Opprettelse av stiftelsen

”Stiftelsen Oppsal Samfunnshus” er opprettet av Oppsal Samfunnshus SA 

2. Formål

Stiftelsens  formål er å drive et samfunnshus for å tilfredsstille behovet for lokaler til møter,  selskapelighet og annen fritidsvirksomhet, samt til sosiale og kulturelle formål m.m. på Oppsal og i de østlige bydeler i Oslo.

Stiftelsen har ikke erverv som formål.

3. Bruken av samfunnshuset

Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål. Lokaler kan leies ut til leietakere i samsvar med  stiftelsen formål.  Ingen skal stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som ikke er i strid med toleransekrav. Huset disponeres forøvrig slik stiftelsens organer finner det formålstjenlig når det er tatt hensyn til husets økonomi og de sosiale og kulturelle formål huset skal gi plass for.

Eventuell tvist om lokalene blir disponert etter stiftelsens vedtekter og  regler for utleie avgjøres av bydelsutvalget i Bydel  Østensjø.

4. Grunnkapital og egenkapital

 1. Stiftelsens egenkapital består av grunnkapital og fri egenkapital.
 2. Grunnkapitalen er kr. 200.000.

5. Vedlikeholdsfond og rentereguleringsfond

 Virksomheten til Stiftelsen Oppsal Samfunnshus  er av ideell karakter og har ikke som formål å gå med overskudd over tid.  For å dekke framtidige vedlikeholdskostnader og låneforpliktelser, har stiftelsen et vedlikeholdsfond og rentereguleringsfond. Et overskudd i enkelte regnskapsår overføres til fondene for å sikre at de har  forsvarlig størrelse. Underskudd dekkes ved å trekke på vedlikeholdsfondet eller rentereguleringsfondet.

6. Stiftelsens organer

Stiftelsen har følgende organer:

 1. Styre
 2. Stiftelsens råd
 3. Kontrollkomite
 4. Valgkomite

 7. Styret

Stiftelsens  styre skal bestå av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Ett  av medlemmene oppnevnes av Bydel  Østensjø i medhold av Oslo Bystyres vedtak om Bydelsutvalg av 7/12-72, til å føre kontroll med at foretakets drift skjer i samsvar med vedtektene og regler for utleie.   

Ett medlem oppnevnes av Oppsal Vel som representant for grunneierne, for å ivareta at gnr.146, bnr. 60 som er festet av Stiftelsen Oppsal Samfunnshus, er gitt som gave til “Oppsidderne på Søndre Opsal” med klausul “ Eiendommen skal anvendes til oppførelse af Forsamlingshus for Opsalkredsens Vel og kan ikke avhendes, ei heller benyttes til andre Øiemed enn det nevnte og hva derved måtte stå i forbindelse.”

Bydel Østensjø og Oppsal Vel bestemmer hvor lang tid deres medlemmer skal tjenestegjøre i styret. 

Øvrige medlemmer av styret med varamedlemmer velges av og blant Stiftelsens råd for inntil 2 år om gangen. Uttredende styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. De nye medlemmer og varamedlemmer tiltrer straks.

Leder og nestleder står ikke på valg samtidig.

Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på noen annen måte behefte stiftelsens faste eiendommer og andre eiendeler eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende stiftelsens inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift av huset uten at forslag om slike transaksjoner på forhånd er forelagt Stiftelsens råd til uttalelse.

Det føres protokoll fra  styrets møter. Protokollen sendes styremedlemmene innen 14 dager

Styret binder stiftelsen ved leder og et medlems underskrift eller i leders fravær, nestlederens og et medlems underskrift. Styret kan meddele prokura.

Styret  oppnevner et arbeidsutvalg som består av styrets leder, nestleder og sekretær.

Arbeidsutvalget forbereder saker for styremøtene og behandler mindre saker i samsvar med de vedtak styret har truffet. Det føres protokoll fra møtene i arbeidsutvalget.

Styrets leder, nestleder og sekretær får en årlig godtgjøring som fastsettes av Stiftelsens råd.

Medlemmer og varamedlemmer får en godtgjøring pr. styremøte etter en sats som fastsettes av Stiftelsens råd.

8. Stiftelsens råd

Stiftelsens råd  har  15 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Rådet skal:

 1. velge medlemmer og varamedlemmer i styret.
 2. fastsette godtgjøring til medlemmer og varamedlemmer i styret.
 3. fastsette godtgjøring til rådets ordfører og medlemmer av kontrollkomite og valgkomite.
 4. føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
 5. avgi uttalelse om årsregnskap, årsberetning og budsjett.
 6. velge stiftelsens revisor.
 7. velge kontrollkomite.
 8. velge valgkomite.
 9. velge nye medlemmer og varamedlemmer i rådet.

Rådet kan:

 1. beslutte granskning.
 2. avgi uttalelse til styret.

 9. Stiftelsens råds årlige møte

Stiftelsens råds årlige møte  holdes innen utgangen av april måned og behandler ordinært følgende dagsorden:

 1. Valg av ordfører
 2. Styrets beretning og regnskap
 3. Styrets forslag til budsjett for det kommende år, samt økonomiske disposisjoner forøvrig
 4. Andre saker som er oppført på dagsordenen.
 5. Valg av nye medlemmer og varamedlemmer i Stiftelsens råd.
 6. Valg til styret
 7. a) leder
 8. b) nestleder
 9. c) sekretær
 10. d) 2 styremedlemmer
 11. e) 2 varamedlemmer
 12. Valg av kontrollkomite og revisor
 13. Valg av valgkomite på 3 medlemmer

 Innkalling med dagsorden forberedes av styret og  sendes ut minst 1 måned før møtet holdes. Andre  forslag som ønskes behandlet på møtet må være styret ihende senest 14 dager før møtene holdes. Innkomne forslag sendes ut 1 uke før møtene holdes.

Rådet  kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsorden.

Alle saker avgjøres med simpelt flertall.

I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende ordførers stemme utslaget.

Rådets møter ledes av en ordfører som velges av rådet. Revisor innkalles når styret eller kontrollkomiteen finner det ønskelig.

Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av rådets ordfører og kontrollkomiteen, og sendes rådsmedlemmene senest én måned. etter møtet.

Nye medlemmer av rådet velges for 4 år av gangen på det ordinære årlige møtet i Stiftelsens  råd. Medlemmene og varamedlemmene av rådet kan gjenvelges.

Medlem og varamedlem i rådet som velges som medlem eller varamedlem i styret, trer ut av rådet.

10. Ekstraordinære møter i Stiftelsens råd.

Ekstraordinære møter i Stiftelsens råd kan innkalles av styret, eller innkalles når minst 1/3 av rådets medlemmer forlanger det. Ekstraordinære møter kan innkalles på 1 ‑ en ‑ ukes varsel og på disse møtene kan bare de saker som er oppsatt på dagsorden behandles.

 11. Kontrollkomité.

Stiftelsens råd velger blant rådets  medlemmer og varamedlemmer en kontrollkomite på 3 medlemmer som gjennomgår revisjonens anmerkninger og styrets protokoller, og avgir en innstilling som legges fram 14 dager før det årlige møtet i Stiftelsens råd.

Kontrollkomiteens medlemmer tilsendes protokoll etter hvert styremøte og etter hvert møte i styrets arbeidsutvalg. Komiteen kan delta på styrets møter.

12. Revisjon

Til å foreta betryggende revisjon av stiftelsens  bokførsel og disposisjoner, velger Stiftelsens råd en statsautorisert revisor. Revisjonen utføres i medhold av lov om Revisjon og Revisorer av 15.1.1999 nr.2.

13. Valgkomite

Valgkomiteen har 3 medlemmer. Komiteen velges blant medlemmer og varamedlemmer i Stiftelsens  råd. Komiteen innhenter forslag til nye medlemmer og varamedlemmer i Stiftelsens  råd fra foreninger, organisasjoner og andre som er brukere av Samfunnshuset.

Komiteen avgir innstilling til Stiftelsens  råd om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stiftelsens råd, valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, valg av medlemmer til kontrollkomiteen og valg av revisor. Innstillingen legges fram 14 dager før det årlige møtet i Stiftelsens  råd.

14. Fast ansatte og annen arbeidshjelp.

Fast ansatte og annen arbeidshjelp ansettes, eventuelt engasjeres  av styret.

For fast ansatte og annen arbeidshjelp gjelder instrukser utarbeidet av styret.

15. Regnskap og budsjett.

Stiftelsens styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskap følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember. Undertegnet årsregnskap og status med revisors og kontrollkomitens beretning, samt budsjett for følgende driftsår sendes medlemmer av Stiftelsens  råd sammen med innkallingen til rådets årlige møte.