Historie

HISTORIEN TIL OPPSAL SAMFUNNSHUS

Oppsal Vel, som ble opprettet i 1904, reiste i 1932 et velhus der samfunnshuset står i dag. Velhuset fungerte som et samfunnshus for det lille lokalsamfunnet Oppsal. Etter krigen ble det stor utbygging av boliger, slik at Oppsal ikke lenger var et lite lokalsamfunn, men en stor bydel. Det ble derfor ønske om et mer tjenlig samfunnshus. Etter initiativ fra Oppsal Arbeiderlag ble andelslaget Oppsal Samfunnshus a/l stiftet 18. november 1961 med 19 lokale organisasjoner og partilag som andelshavere. Planen var å leie lokaler, men det viste seg vanskelig. Det var heller ikke lett å finne tomt for et eget samfunnshus. Planene ble derfor utsatt.

I 1972 brant det gamle velhuset ned, og det åpnet mulighet for et nytt samfunnshus på velhustomta. Styret i Oppsal Vel tok initiativ, og sammen med Oppsal Idrettsforening fikk de til at Oslo kommune både frigjorde nabotomta til velhustomta og ga tilsagn om økonomisk støtte til å bygge. Oppsal Samfunnshus a/l kom dermed igjen i funksjon med tilpasset organisasjon og vedtekter, og det ble tatt initiativ til å bygge på ei tomt som dels var festet av Oppsal Vel og dels festet av Oslo kommune. Under ledelse av en byggekomité med Willy Wroldsen fra Oppsal Idrettsforening, og Oddvar Knutsen og Helge Sollie fra Oppsal Vel, sammen med arkitektene Gynt og Preben Krag, ble det nye samfunnshuset innviet i 1979 til en samlet byggekostnad på 18,6 mill. kr. Huset hadde brutto gulvflate 3750 m2 fordelt på 3 etasjer og en loftsetasje.

I 2. etasje og loftsetasjen ble det lokaler for utleie til møter, selskapelighet og ulike arrangementer. Faste leietakere har siden starten vært bydelsadministrasjonen med ulike funksjoner og Deichmanske bibliotek, men bruken av lokalene har vekslet over tid. Det har hele tiden vært barnehage, eldresenter, legetjeneste og bibliotek. I utgangspunktet var det fritidsklubb i det som kalles aktivitetssenteret, så ble det møtelokaler for bydelsutvalget og seinere igjen dagsenter for voksne med psykiske lidelser. Legetjenesten ivaretas nå av Østensjø legesenter som egen leietaker.

I begynnelsen av 90-åra ble Oppsal Samfunnshus bedt om å hjelpe bydelsadministrasjonen med å utvide sine arealer. Igjen var Willy Wroldsen en drivkraft i byggekomitéen, og arkitekt var Gynt Krag. Tilbygget på 1600 m2 ble ferdigstilt i 1996, med samlede byggekostnader 22,8 mill. kr.

Høsten 2012 vedtok årsmøtet i Oppsal Samfunnshus a/l at organisasjonen skulle omgjøres til samvirkebedrift med de 56 andelseierne som medlemmer. I oppfølgende årsmøte i Oppsal Samfunnshus SA ble nye vedtekter vedtatt og tillitsvalgte oppnevnt.

Overgangen til samvirkebedrift kom etter et offentlig pålegg. Denne organisasjonsformen ble imidlertid ikke oppfattet som naturlig for samfunnshuset, og årsmøtet våren 2014 vedtok derfor at styret skulle utrede spørsmålet om å omdanne samfunnshuset til en stiftelse. Høsten 2014 vedtok et ekstraordinært årsmøte enstemmig at Stiftelsen Oppsal Samfunnshus kunne opprettes, og det ble vedtatt vedtekter for en slik stiftelse. Det ble videre vedtatt at det seinere skulle innkalles til et årsmøte for vedtak om oppløsning av Oppsal Samfunnshus SA og overføring av formuen til Stiftelsen Oppsal Samfunnshus. Slikt årsmøte ble holdt i 2015, med valg av styre for stiftelsen. Etableringen ble offentlig godkjent høsten 2016. Formuen til samvirkeforetaket Oppsal Samfunnshus SA, og tilhørende gjeld og forpliktelser, ble overført til stiftelsen 1.1.2017. Oppsal Samfunnshus SA ble på årsmøte 27. april 2017 vedtatt avviklet.